0593 - 523 232

Het Drents Dierentehuis

Wat doet het Drents Dierentehuis?

Het Drents Dierentehuis biedt opvang aan alle zwerf- en afstandsdieren die worden binnengebracht. Een afstandsdier is een dier waar de eigenaar niet langer voor kan of wil zorgen. Wanneer een zwerfdier wordt binnengebracht worden signalement, vindplaats, en vinddatum in het Drents Dierentehuis geregistreerd. Deze gegevens worden dagelijks aan Amivedi doorgegeven. Amivedi is een landelijk orgaan dat zich bezighoudt met gevonden en vermiste huisdieren.

Het dier wordt vervolgens naar een quarantaineafdeling gebracht, waar het minimaal 14 dagen blijft in afwachting van een eigenaar. Is de eigenaar na 14 dagen nog niet gevonden, dan neemt het Drents Dierentehuis de verantwoordelijkheid over het dier op zich. Het Drents Dierentehuis mag zich dan eigenaar noemen en op zoek gaan naar een geschikt nieuw thuis voor het dier.

Wanneer een afstandsdier wordt binnengebracht, wordt met de eigenaar (of verantwoordelijke persoon) een verklaring ingevuld waarmee de verantwoordelijkheid over het dier aan het Drents Dierentehuis wordt overgedragen. Ook afstandsdieren worden eerst op een quarantaineafdeling geplaatst. Tijdens de quarantaineperiode worden alle dieren geobserveerd (qua gezondheid en eventueel afwijkend gedrag), nagekeken door de dierenarts, gevaccineerd, ontwormd en ontvlooid en gechipt.
NB: Wanneer u afstand wilt doen van een dier dient u hiervoor eerst te bellen naar het Drents Dierentehuis voor een afspraak.

Wanneer het nodig is wordt het dier medisch behandeld of geopereerd. Poezen en katers worden gesteriliseerd of gecastreerd. Wanneer de dieren de quarantaineafdeling mogen verlaten, gaan ze naar één van de plaatsbare afdelingen. Dit zijn de afdelingen waar de mensen die op zoek zijn naar een huisdier een kijkje kunnen nemen. Getracht wordt de dieren zo prettig mogelijk te huisvesten door middel van het geven van voldoende afleiding, contact met soortgenoten en mensen en een zo prettig mogelijke inrichting van de verblijven.

Organisatie:

Bestuur

Het bestuur is naar de stand juni 2017 als volgt samengesteld:

 • mevrouw P. Mol, voorzitter
 • de heer H. Mik, secretaris
 • de heer J. Leibbrand, penningmeester
 • mevrouw A. Vellinga, algemeen bestuurslid

De uitvoering van het door het bestuur uitgestippelde beleid geschiedt onder de dagelijkse leiding van de beheerder door het personeel van het dierentehuis. De bestuursleden ontvangen voor hun inzet geen bezoldiging.

Medewerkers, vrijwilligers en stagiaires

De samenstelling van het personeel is thans als volgt:

 • de heer A.W. Tol, beheerder (1,00 fte)
 • mevrouw Y. Reinink-de Vries, assistent-beheerder (0,84 fte)
 • mevrouw M. Boer, dierenverzorger (0,84 fte)
 • mevrouw J.C. van Eisden, administratie (0,10 fte)
 • mevrouw S.G. Knorren, dierenverzorger  (0,53 fte)
 • mevrouw I. Belga, dierenverzorger (0,53 fte)
 • mevrouw J. Bruins Slot, dierenverzorger (0,53 fte)
 • mevrouw K. Naber-de Valk, dierenverzorger (0,84 fte)
 • mevrouw M. Bruins Slot, dierenverzorger (0,63 fte)
 • mevrouw E. Rabbers, dierenverzorger (1,00 fte)
 • mevrouw M. Venema hondentrainer en gedragstherapeut in opleiding (0,32 fte)
 • mevrouw A. Venhuizen, dierenverzorger (oproep)
 • mevrouw J. Popma, dierenverzorger (oproep)

De inzet van vrijwilligers voor diverse in het Drents Dierentehuis te verrichten werkzaamheden is onontbeerlijk. In het afgelopen jaar heeft het Drents Dierentehuis dankbaar gebruik gemaakt van de inzet van vijftien vrijwilligers. De behoefte aan uitbreiding van de groep vrijwilligers was groot. Dit heeft ertoe geleid dat in het najaar van 2011 nieuw vrijwilligersbeleid is vastgesteld. Dit nieuwe beleid heeft er inmiddels voor gezorgd dat we een leuke en enthousiaste groep vrijwilligers hebben. Het Drents Dierentehuis werkt op het gebied van de opleiding tot dierenverzorgers nauw samen met verschillende dierverzorgingsopleidingen. Gespreid over het jaar zijn van dit opleidingsinstituut ca. 15 stagiaires onder leiding en begeleiding van ons personeel in het asiel werkzaam geweest.

Ambassadeur

Dirk Mulder, bekend als directeur/bestuurder van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, is bereid gevonden om ambassadeur van ons Dierentehuis te zijn. Hij herkent zich in het werk dat wij vanuit onze vrijwilligersorganisatie doen in het belang van de dieren in onze provincie, in het bijzonder de zwerfdieren. Niet alleen het opvangen en verzorgen ervan, maar zeker ook de moeite en inspanningen die wij ons getroosten om alle honden en katten weer bij een nieuw baasje onder te brengen en ze daar een veilig onderkomen te bieden.

Heeft u een klacht?

Bij het Provinciaal Drents Dierentehuis streven wij ernaar ons werk zo goed en correct mogelijk uit te voeren. Niettemin, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Wij doen een beroep op u om ons in de gelegenheid te stellen van eventuele fouten te leren. Wij verzoeken u om in het geval van een klacht de volgende procedure te volgen.

Indien zich de situatie voordoet waarin u niet tevreden bent over de wijze waarop wij iets hebben aangepakt, verzoeken wij u om over uw klacht contact op te nemen met de beheerder of assistent-beheerder van het dierentehuis. Dit kan bij voorkeur per e mail (beheer@dierenasielbeilen.nl), of telefonisch (0593-523232). De beheerder of de assistent-beheerder zullen zich inspannen om samen met u tot een oplossing te komen.

Heeft u bovenstaande weg gevolgd, maar bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u deze vervolgens voorleggen aan het bestuur. Wij verzoeken u dat schriftelijk te doen, bij voorkeur per e mail aan secretariaat@dierenasielbeilen.nl

Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door een team van twee bestuursleden, in de regel bestaand uit de voorzitter en de secretaris. Uiterlijk binnen vier weken na de datum van uw klacht mag u van ons een schriftelijke reactie ter afhandeling van uw klacht verwachten.

Jaarverslag

Hier kunt u het jaarverslag van het afgelopen boekjaar incl. de jaarrekening als pdf-bestand downloaden.

Beleidsplan

Hier kunt u het Beleidsplan 2018 als pdf-bestand downloaden.

Keurmerk

Keurmerk opvang 2017

Privacybeleid

Hier kunt u ons privacybeleid als pdf-bestand downloaden