0593 - 523 232

Doneren

Stichting Provinciaal Drents Dierentehuis is een non-profit organisatie en ontvangt geen subsidies van de overheid. We zijn dus helemaal afhankelijk van giften en donaties. Indien u geld aan ons doneert helpt u de dieren op een manier die voor u fiscaal aantrekkelijk kan zijn. Onder bepaalde voorwaarden kunt u namelijk uw schenkingen van de inkomstenbelasting aftrekken. Uw gift moet minimaal € 60,- zijn én moet meer dan 1% maar minder dan 10% van uw ‘onzuivere inkomen’ zijn. Onder ‘onzuiver inkomen’ worden alle inkomstenbronnen verstaan die u bij de belasting opgeeft.
Uw steun is hard nodig én zeer welkom! Mocht u een steentje bij willen dragen dan zijn hiervoor verschillende mogelijkheden.

Eenmalige schenking via online doneerknop

Wilt u een éénmalige schenking doen, dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL70 RABO 0144754126 t.n.v. Stichting Provinciaal Drents Dierentehuis. Dit kan ook via iDeal.

Periodieke schenking

Wanneer u vijf jaar achter elkaar hetzelfde bedrag doneert, dan is dit een periodieke schenking. Deze schenkingen zijn, in tegendeel tot eenmalige schenkingen, altijd fiscaal aftrekbaar ongeacht het percentage van het ‘onzuivere inkomen’ dat u beschikbaar stelt. Wel moet hiervoor de overeenkomst “periodieke gift in geld” van de belastingdienst worden ingevuld. Deze overeenkomst kunt u downloaden via de navolgende link: periodieke gift in geld

Fonds op Naam

Het Dierentehuis is een gewaardeerd goede doel, omdat we jaarlijks vele zwerfhonden en – katten opvangen. Sommige mensen willen ook iets schenken of iets nalaten aan het Dierentehuis. Dat kan ook via een Fonds op Naam ( verder aangeduid als FoN)..Dit is een manier  om een schenking te doen aan een instelling die voor het goede doel werkt. Dat heet een ANBI.

Het kan daarbij gaan om een eenmalige schenking, maar ook om een periodieke schenking, bijv. in de vorm van een lijfrente, waarbij de schenker zich verbindt om gedurende een periode van minimaal 5 jaar een jaarlijkse schenking van bedrag x te doen. De schenking middels een FoN kan bij testament plaatsvinden, maar kan ook bij leven worden gedaan. De naam van het Fonds bepaalt de schenker zelf evenals, in overleg met de ontvangende ANBI, de doelstelling. Een FoN heeft een minimaal vermogen, waarvan de omvang wordt bepaald door de ontvangende ANBI.

Over een schenking of een nalatenschap aan een ANBI   t.b.v. een FoN  is geen schenkings- of erfbelasting verschuldigd. Het bedrag komt voor 100% ten goede van het dierentehuis.

Een schenking aan een ANBI bij leven in de vorm van een lijfrente ofwel een periodieke verplichting (minimaal 5 jaar) is bij de schenker fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Indien het een eenmalige schenking of gift betreft, dan is deze fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting indien en voor zover het bedrag meer dan € 60, of 1% van het drempelinkomen is tot een maximum van 10% van het drempelinkomen (onzuiver inkomen).

Als wij een schenking op deze manier krijgen, houden we zelf een administratie bij. Om deze reden is de minimumhoogte van de schenking 2000 euro per jaar.  In overleg kan daarvan worden afgeweken.

De vorming van een FoN, waarbij de naam van het fonds wordt bepaald door de schenker, dient bij notariële akte te geschieden. Indien het de ontvangende ANBI vrijstaat om zelf een naam te kiezen, kan worden volstaan met een onderhandse akte.

Vriend van Dierentehuis Beilen

Voor een bijdrage naar keuze per jaar kunt u al Vriend van Dierentehuis Beilen worden. Van bijzondere activiteiten wordt u op de hoogte gehouden. Meer informatie hierover kunt u krijgen via het contactformulier of door telefonisch contact met ons op te nemen.

Sponsoring

Onze hondenkennels, kattenverblijven en speelweides kunnen gesponsord worden door zowel particulieren als bedrijven. Als u zich aanmeldt als sponsor van een honden- of kattenverblijf of speelweide wordt aan deze een sponsorbordje bevestigd met de door u gewenste naam en eventueel logo. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of het sponsorcontract digitaal invullen. Bekijk onze hoksponsoren.

De nalatenschap

U kunt de Stichting Provinciaal Drents Dierentehuis ook opnemen in uw testament. De Stichting is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI, RSIN/ fiscaalnummer 2993144) en voldoet daarmee aan de eisen die de belastingdienst stelt. Dit betekent dat de Stichting is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting zodat uw schenking, gift, legaat of erfstelling geheel ten gunste van de dieren komt. Hieronder enkele mogelijkheden:

Stichting Provinciaal Drents Dierentehuis te Beilen als erfgenaam

De Stichting Provinciaal Drents Dierentehuis krijgt dan het door u aangegeven deel van uw erfenis.

Legateer de Stichting Provinciaal Drents Dierentehuis bij testament

Hierbij kunt u in de lastbepaling aangeven voor welk speciaal doel uw nalatenschap moet worden gebruikt. Neem dan in uw testament op: ‘Ik legateer vrij van rechten en kosten de Stichting Provinciaal Drents Dierentehuis te Beilen een som, groot € …….’.

Zorg voor uw huisdier

U kunt aan uw testament de voorwaarde verbinden dat de Stichting Provinciaal Drents Dierentehuis uw huisdier(en) opvangt, wanneer u er niet meer bent. U kunt er dan zeker van zijn dat uw dier goed terechtkomt.